Hướng dẫn dùng Dashicon trong WordPress

Mặc định một số theme WordPress sẽ không cho bạn dùng Dashicon (như Suki theme), bạn cần phải “Mở khóa” để sử dụng.

Bước #1: Vào Appearance > Theme Editor > Theme Functions

Copy đoạn code dưới đây và dán vào Theme Functions

//Enqueue the Dashicons script
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'load_dashicons_front_end' );
function load_dashicons_front_end() {
wp_enqueue_style( 'dashicons' );
}
Kich Hoat Dashicon De Dung Front End
Dán code vào Theme Functions

Bước #2: Sử dụng Dashicon

Vào thư viện Dashicon bên dưới để lựa chọn icon muốn sử dụng

Bấm vào nút “Copy HTML” để copy mã HTML dùng cho Blog của bạn

Copy Html De Dung Dashicon

Dán mã HTML vào bất cứ đâu trên blog của bạn để sử dụng!