Cách tạo Knowledge Base Miễn Phí

Astra docs
Astra documentation

Nếu bạn muốn tạo knowledge base cho website của mình như Astra Documentation hãy tham khảo cách làm như sau.

  1. Cài đặt và kích hoạt plugin BSF Docs
  2. Tạo Categories và tags
  3. Cấu hình BSF Docs
  4. Chèn Widget vào sidebar docs
  5. Thêm bài hướng dẫn
categories hien thi
Cách categories hiển thị
cau hinh docs
Setting của Docs
Thêm Widget
Thêm Widget vào Docs Sidebar

Lưu ý: Khi bạn tạo bài viết mới, cần phải thêm bài viết đó vào category cụ thể. Nếu bạn quên thêm category thì sidebar sẽ không hiển thị.