Page Header là gì

Nếu site header hiển thị cho toàn bộ website thì page header chỉ hiển thị cho page mà bạn quy định.

Tại sao bạn cần page header thay vì site header?

Bởi vì bạn muốn tối đa hoá tỷ lệ chuyển đổi của trang. Bạn có thể quy định page header khác nhau ứng với từng page khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể làm vậy.

Đối với những marketer chuyên nghiệp, Page header chuyên biệt sẽ giúp tối tăng tỷ lệ chuyển đổi từng landing page một.

Thông thường với blog module bạn sẽ để site header.

Với landing page bạn nên dùng Page header.