Hướng dẫn dịch Theme Astra sang tiếng Việt

Có 2 cách để dịch theme Astra sang tiếng Việt

Cách 1: Thay đổi Astra String bằng PHP

Bàn cần chèn thêm code PHP vào file function.php vào child theme Astra bằng theme editor.

Đây là string mặc định của Astra để bạn tham khảo, copy bắt đầu từ các dòng $string mà bạn muốn chuyển sang tiếng Việt vào

<strong>// 404 Page Strings</strong>
$strings['string-404-sub-title'] = __( 'This page doesn't seem to exist.', 'astra' );
$strings['string-404-search-title'] = __( 'It looks like the link pointing here was faulty. May be try searching?', 'astra' );

<strong>// Search Page Strings</strong>
$strings['string-search-nothing-found']    = __( 'Nothing Found', 'astra' );
$strings['string-search-nothing-found-message']    = __( 'Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.', 'astra' );
$strings['string-full-width-search-message']    = __( 'Start typing and press enter to search', 'astra' );
$strings['string-full-width-search-placeholder']   = __( 'Start Typing...', 'astra' );
$strings['string-header-cover-search-placeholder'] = __( 'Start Typing...', 'astra' );
$strings['string-search-input-placeholder']    = __( 'Search ...', 'astra' );

<strong>// Comment Template Strings</strong>
$strings['string-comment-reply-link'] = __( 'REPLY', 'astra' );
$strings['string-comment-edit-link'] = __( 'EDIT', 'astra' );
$strings['string-comment-awaiting-moderation'] = __( 'Your comment is awaiting moderation.', 'astra' );
$strings['string-comment-title-reply'] = __( 'Leave Comment', 'astra' );
$strings['string-comment-cancel-reply-link'] = __( 'Cancel Reply', 'astra' );
$strings['string-comment-label-submit'] = __( 'Post Comment', 'astra' );
$strings['string-comment-label-message'] = __( 'Message', 'astra' );
$strings['string-comment-label-name'] = __( 'Name*', 'astra' );
$strings['string-comment-label-email'] = __( 'Email*', 'astra' );
$strings['string-comment-label-website'] = __( 'Website', 'astra' );
$strings['string-comment-closed'] = __( 'Comments are closed.', 'astra' );
$strings['string-comment-navigation-title'] = __( 'Comment navigation', 'astra' );
$strings['string-comment-navigation-next'] = __( 'Newer Comments', 'astra' );
$strings['string-comment-navigation-previous'] = __( 'Older Comments', 'astra' );
$strings['string-comment-one-comment'] = __( 'ONE COMMENT', 'astra' );
$strings['string-comment-multiple-comment'] = __( '%1$s COMMENTS', 'astra' );

<strong>// Blog Default Strings</strong>
$strings['string-blog-page-links-before'] = __( 'Pages:', 'astra' );
$strings['string-blog-meta-author-by'] = __( 'By ', 'astra' );
$strings['string-blog-meta-leave-a-comment'] = __( 'Leave a comment', 'astra' );
$strings['string-blog-meta-one-comment'] = __( '1 Comment', 'astra' );
$strings['string-blog-meta-multiple-comment'] = __( '% Comments', 'astra' );
$strings['string-blog-navigation-next'] = __('Next Page', 'astra') . ' <span class="ast-right-arrow"></span>';
$strings['string-blog-navigation-previous'] = '<span class="ast-left-arrow"></span> ' . __('Previous Page', 'astra');

<strong>// Single Post Default Strings</strong>
$strings['string-single-page-links-before'] = __( 'Pages:', 'astra' );
$strings['string-single-navigation-next'] = __('Next Post', 'astra') . ' <span class="ast-right-arrow"></span>';
$strings['string-single-navigation-previous'] = '<span class="ast-left-arrow"></span> ' . __('Previous Post', 'astra');

<strong>// Content None</strong>
$strings['string-content-nothing-found-message'] = __( 'It seems we can't find what you're looking for. Perhaps searching can help.', 'astra' );
Ví dụ: Tôi muốn hay đổi nhãn 2 string sau
$strings['string-search-nothing-found-message'] = __( 'Sorry, There is no Search Result found.', 'astra' );
$strings['string-search-input-placeholder'] = __( 'Search ...', 'astra' );
Bạn sẽ thêm đoạn mã sau
function default_strings_callback( $strings ) {
    // Search nothing found string
    $strings['string-search-nothing-found-message'] = __( 'Xin lỗi, không thấy kết quả nào phù hợp.', 'astra' );
    // Search input box placeholder
    $strings['string-search-input-placeholder'] = __( 'Tìm kiếm ...', 'astra' );
    return $strings;
}
add_filter( 'astra_default_strings', 'default_strings_callback', 10 );

Tương tự, bạn chèn bất cứ string vào bạn muốn dịch sang tiếng Việt

function default_strings_callback( $strings ) {     
......CHÈN STRING THAY THẾ Ở ĐÂY.....
return $strings;
}
add_filter( 'astra_default_strings', 'default_strings_callback', 10 );

Cách 2: Dùng Plugin Loco Translate

Cài đặt plugin Loco Translate sau đó thực hiện như sau

  1. Vào Theme trong Loco Translate
  2. Thêm New Language
  3. Chọn Vietnamese
  4. Tìm string muốn thay thế
  5. Đánh từ muốn dịch vào khung thay thế
  6. Save
  7. Xoá Cache và tận hưởng thành quả
Loco translate astra
Hướng dẫn dịch Astra theme với Loco Translate chi tiết

Bạn có thể dùng Loco translate để dịch bất cứ Plugin, theme hay WordPress nếu muốn, không chỉ giới hạn Astra Theme.