Tuỳ chỉnh trang 404 (Astra Pro)

Bạn có thể tuỳ chỉnh trang 404 với Astra Pro.

Bạn có thể dùng Page Builder để tạo trang 404 theo ý thích. Thêm vào đó, bạn có thể quyết định bỏ Header và Footer của trang 404 như một lựa chọn.

Nếu bạn không muốn dùng Page Builder, bạn cũng có thể tuỳ chỉnh bằng cách tự viết code HTML hoặc nhúng dịch vụ bên ngoài vào website với Javascript code.

404 tuy chinh
Tuy chinh trang 404 bằng Custom Layout